หน้าหลัก
  หลักเกณฑ์ขออยู่ต่อ
  กฎหมายน่ารู้
  จองคิวขออยู่ต่อ
  แจ้งการเข้าพัก
  แผนที่ (Site Map)
 
            ประวัติการจัดตั้งหน่วยงาน
        ..................................................
            ข้อมูลองค์กร / บุคลากร
        ..................................................
            วิสัยทัศน์
        ..................................................
            โครงการ/กิจกรรม
        ..................................................
            ข้อมูลการปฏิบัติงาน
        ..................................................
            ดาวโหลดแบบฟอร์ม
        ..................................................
            ดาวโหลดเพลง ตม.
        ..................................................
            รายงานประชุมประจำเดือน
        ..................................................
            กระดานโต้ตอบ
        ..................................................

            สถานที่ท่องเที่ยว

        ..................................................

                
 
      หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
  ตำรวจแห่งชาติ
 
กองบัญชาการ
ภูธรจังหวัด
กองบังคับการ
สถานีตำรวจ
กองกำกับการ
อื่นๆ

 

 
 พระราชบัญญัติ


 คลิกสิ !

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ในส่วนที่บัญญัติเกี่ยวกับความผิดและอัตราโทษ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๔๐
แนวทางปฏิบัติกรณีเด็กและหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
คู่มือ เอกสารสิทธิ และ สิทธิประโยชน์ ของ ข้าราชการตํารวจ
อัตราเงินเดือน
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
เงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ

  @ 2010 Immigration Ubonratchathani